EBOOK (PDF): Rachunkowość, czyli podstawowy kurs biznesu (352 str. A4)

EBOOK (PDF): Rachunkowość, czyli podstawowy kurs biznesu (352 str. A4)

Bestsellerowy poradnik sprzedający się każdego dnia w wielu egzemplarzach nabywany głównie przez:

 • biura podatkowe,
 • właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • księgowych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Musisz znać rachunkowość! Tak w trzech słowach można streścić receptę na dobry start w biznesie, którą podpowiadają Warren Buffett i Charlie Munger, miliarderzy zarządzający holdingiem finansowym Berkshire Hathaway.

Buffett mówi tak: „Musisz znać się na rachunkowości i musisz rozumieć księgowe niuanse. To język biznesu i jest to język niedoskonały, ale jeśli nie chcesz włożyć wysiłku, aby nauczyć się rachunkowości – jak czytać i interpretować sprawozdania finansowe – to naprawdę nie powinieneś sam wybierać akcji.”

Zaś Munger – prawa ręka Buffetta – dopowiada: „Musisz znać rachunkowość. To język praktycznego życia biznesowego. Dostarczenie go cywilizacji było bardzo przydatne. Słyszałem, że ta idea weszła do cywilizacji przez Wenecję, która oczywiście była kiedyś wielką potęgą handlową na Morzu Śródziemnym. Jakkolwiek, księgowość dwustronnego zapisu jest cholernie wartościowym wynalazkiem.”

To dlatego powstał ten podręcznik do samodzielnego studiowania rachunkowości. Przybliża on w klarowny sposób najważniejsze elementy systemu rachunkowości, które musisz znać, aby zrozumieć sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa. Wszystko poparte przykładami, zadaniami oraz trafnymi odwołaniami do ogólnych zasad zarządzania i cytatów Warrena Buffetta.

Do kogo adresowany jest ten podręcznik?

 • Przyszli księgowi, finansiści, bankowcy, menedżerowie, inwestorzy, biznesmeni
 • Osoby po studiach, które muszą się szybko przekwalifikować i wyspecjalizować w konkretnym zawodzie dającym zatrudnienie
 • Osoby po maturze, które chcą szybko znaleźć pracę w administracji, a następnie dokształcać się w zawodzie księgowego
 • Osoby na emigracji, które na razie wykonują pracę fizyczną, ale marzą o bardziej ambitnym zajęciu, np. pracy w księgowości
 • Osoby, które chcą zmienić zawód i uważają, że praca w księgowości i finansach może być dla nich satysfakcjonująca
 • Przedsiębiorcy i zawodowi kierownicy, którzy chcą lepiej poznać system rachunkowości i zrozumieć sprawozdawczość finansową
 • Osoby przygotowujące się od podstaw do wykonywania zawodów: księgowy (kod zawodu 331301 KZiS MPiPS) oraz specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103 KZiS MPiPS)

Spis treści (20 rozdziałów, 352 strony A4):

Od autora (czyli co daje znajomość rachunkowości?)

0. Od zera do buchaltera (zamiast naszej prywatnej rozmowy)

 • Księgowy – to brzmi dumnie!
 • Czy księgowi rządzą światem?
 • Nieposzlakowana opinia i etyka księgowego
 • Jak zorganizować warsztat księgowego?

1. Elementy teorii rachunkowości

 • Zarys historii rachunkowości
 • Definicja rachunkowości
 • Aksjomatyka teorii rachunkowości
 • Precyzyjny język rachunkowości
 • Debet i Credit – co to znaczy?
 • Reguły metodyczne rachunkowości
 • Funkcje rachunkowości

2. Przedsiębiorstwo jako podmiot rachunkowości

 • System informacji ekonomicznej
 • Zasoby gospodarcze, interesariusze i cele przedsiębiorstwa
 • Interesariusze, czyli grupy interesu
 • Przedsiębiorstwo oraz jego cele
 • Synergia ekonomiczna zasobów
 • Legalna definicja przedsiębiorstwa
 • Forma prawna przedsiębiorstwa a zakres ksiąg rachunkowych
 • Indywidualni przedsiębiorcy
 • Spółki osobowe
 • Spółki kapitałowe

3. Jak powstaje bilans?

 • Statyczny obraz przedsiębiorstwa
 • Zasady konstrukcyjne bilansu
 • Uproszczony bilans wykorzystywany na potrzeby nauki księgowości
 • Inwentarz jako podstawa pierwszego bilansu
 • Bilans w systemie rachunkowości
 • Zasady wyceny bilansowej
 • „Ukryta” dodatnia wartość firmy
 • Ciche rezerwy bilansowe

4. Konto księgowe

 • Geneza konta księgowego
 • Logiczna konstrukcja konta księgowego
 • Konto księgowe w systemie finansowo-księgowym
 • Typologia kont księgowych
 • Konta bilansowe
 • Konta wynikowe
 • Pozostałe rodzaje kont
 • Korespondencja kont
 • Podzielność kont
 • Zakładowy plan kont przedsiębiorstwa

5. Księgi rachunkowe  przedsiębiorstwa

 • Istota ksiąg rachunkowych
 • Rok księgowy
 • Miesiąc księgowy
 • Zdarzenie gospodarcze
 • Operacja gospodarcza
 • Dowody księgowe oraz ich dekretacja
 • Dowód księgowy a zapis księgowy
 • Poprawianie błędów w niezaksięgowanych dowodach księgowych
 • Dekretacja
 • Dziennik
 • Księga główna
 • Księgi pomocnicze
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Zestawienie obrotów i sald a wychwytywanie błędów rachunkowych
 • Stornowanie błędów księgowych
 • Inwentaryzacja
 • Kreatywna księgowość
 • Agresywna i fałszywa rachunkowość

6. Kapitały właścicielskie

 • Działalność na własne ryzyko i własny rachunek
 • Społeczno-gospodarcza rola kapitałów właścicielskich
 • Istota kapitał własnego
 • Wyposażanie jednostki w kapitał właścicielski
 • Wkład gotówkowy
 • Aport rzeczowy
 • Kapitał zapasowy i rezerwowy
 • Kapitał z aktualizacji wyceny

7. Aktywa pieniężne i kredyty bankowe

 • Środki pieniężne jako zasób płynności finansowej
 • Organizacja obrotu bezgotówkowego
 • Organizacja obrotu gotówkowego
 • Inne środki pieniężne
 • Krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Kredyty bankowe

8. Aktywa trwałe

 • Materialna baza potencjału wytwórczego przedsiębiorstwa
 • Środki trwałe
 • Wycena środków trwałych
 • Umorzenie i amortyzacja
 • Ewidencja księgowa środków trwałych
 • Odpisy aktualizujące środki trwałe
 • Środki trwałe w budowie
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych
 • Inwestycje długoterminowe
 • Długoterminowe aktywa finansowe
 • Inwestycje niefinansowe

9. Rozrachunki

 • Należności a zobowiązania
 • Wycena należności i zobowiązań
 • Roszczenia
 • Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
 • Rozrachunki w walutach obcych i różnice kursowe
 • Rozrachunki publicznoprawne
 • Rozrachunki z pracownikami
 • Pozostałe rozrachunki
 • Należności i zobowiązania warunkowe

10. Materiały i towary

 • Materiały i towary a specyfika przedsiębiorstwa
 • Materiały
 • Towary
 • Rozliczenie zakupu
 • Rozliczenie zakupu według rzeczywistych cen nabycia
 • Rozliczenie zakupu według stałych cen ewidencyjnych
 • Rozchód materiałów i towarów
 • Rozchód według rzeczywistych cen nabycia
 • Rozchód według stałych cen ewidencyjnych

11. Koszty działalności operacyjnej

 • Działalność przedsiębiorstwa a koszty
 • Rachunek kosztów
 • Koszty w układzie rodzajowym
 • Koszty w układzie kalkulacyjnym
 • Ewidencja kosztów a polityka rachunkowości

12. Produkty i usługi

 • Proces wytwórczy a produkt
 • Klasyfikacja produktów i usług
 • Kalkulacja kosztu jednostkowego produktu lub usługi
 • Ewidencja wyrobów gotowych
 • Ewidencja produktów według rzeczywistego kosztu wytworzenia
 • Ewidencja produktów według planowanego kosztu wytworzenia

13. Przychody ze sprzedaży

 • Sprzedaż jako fundament ekonomiki przedsiębiorstwa
 • Przychody ze sprzedaży
 • Ofertowanie i kontraktowanie sprzedaży
 • Warunki handlowe
 • Kalkulacja ceny przy odroczonym terminie płatności
 • Kontrakty w handlu zagranicznym
 • Umowy handlowe
 • Fakturowanie
 • Faktura
 • Faktura korygująca
 • Dyskontowanie przychodów z odroczonym terminem płatności
 • Rejestrowanie sprzedaży detalicznej na kasach fiskalnych

14. Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy

 • Przychody i koszty przenoszone pomiędzy okresami
 • Rozliczenia międzyokresowe w zakładowym planie kont
 • Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Przychody przyszłych okresów
 • Rezerwy
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

15. Wynik finansowy

 • Decyzje gospodarcze a wynik finansowy
 • Synergia ekonomiczna i wynik finansowy
 • Etapy ustalania wyniku finansowego
 • Metody ustalania wyniku finansowego
 • Wynik ze sprzedaży
 • Wynik ze sprzedaży a obszary działalności
 • Wariant porównawczy
 • Wariant kalkulacyjny
 • Wynik z działalności operacyjnej
 • Pozostałe przychody operacyjne
 • Pozostałe koszty operacyjne
 • Wynik finansowy brutto
 • Przychody finansowe i koszty finansowe
 • Wynik finansowy netto
 • Przyrost kapitału własnego jako rezultat zysku
 • Jak podzielić zysk (pokryć stratę)?
 • Rozliczenie wyniku finansowego

16. Szczególne przypadki  rachunkowości

 • Fazy cyklu życia organizacji
 • Przekształcenie formy prawnej przedsiębiorstwa
 • Połączenia przedsiębiorstw
 • Likwidacja lub upadłość jednostki

17. Finansowy obraz przedsiębiorstwa

 • Sprawozdanie finansowe jako „produkt” księgowości
 • Wystandaryzowany obraz finansowy
 • Elementy sprawozdania finansowego
 • Wymogi formalne sprawozdania finansowego
 • Układ sprawozdawczy bilansu
 • Układ sprawozdawczy rachunku zysków i strat
 • Dwa warianty rachunku zysków i strat
 • Wariant porównawczy
 • Wariant kalkulacyjny
 • Informacja dodatkowa
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia
 • Rachunek z przepływów pieniężnych
 • Dwa warianty rachunku z przepływów pieniężnych
 • Wartość informacyjna rachunku z przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Sprawozdanie z działalności jednostki

18. Jak ocenić działalność przedsiębiorstwa?

 • Umiejętność czytania sprawozdań finansowych
 • Co interesuje interesariuszy?
 • Zakres analizy finansowej
 • Wstępna analiza bilansu
 • Wstępna analiza rachunku zysków i strat
 • Analiza wskaźnikowa

19. Audyt finansowy przedsiębiorstwa

 • Społeczeństwo i gospodarka a duże przedsiębiorstwa
 • Czym zajmują się biegli rewidenci?
 • Zakres i cel rewizji finansowej
 • Opinia o sprawozdaniu finansowym i raport z badania.
 • Procedury rewizji finansowej
 • Ryzyko rewizji finansowej

O autorze podręcznika

Lesław Niemczyk – doktor nauk ekonomicznych od 2005 roku. 13 lat pracy w katedrze finansów na uniwersytecie, wykładowca rachunkowość i zarządzania (controllingu).

Opublikował 4 książki naukowe oraz kilkadziesiąt recenzowanych artykułów (m.in. w: Gazeta Bankowa, Gospodarka Narodowa, Przedsiębiorstwo & Finanse, Przedsiębiorstwo i Region, E-mentor). Promotor ponad stu prac magisterskich i licencjackich z zakresu rachunkowości i finansów.

Pracował zawodowo jako księgowy, skarbnik, sekretarz zarządu spółki giełdowej. Wielokrotnie powoływany do rad nadzorczych dużych przedsiębiorstw i rad społecznych. Prowadzi małą spółkę kapitałową (SPV), w której jest udziałowcem, prezesem i księgowym. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz bloger finansowy prowadzący swój kanał na Youtube.

Te doświadczenia zaowocowały publikacją podręcznika z rachunkowości, poradnika dla klubów inwestycyjnych, poradników finansowych oraz kilku kursów online, które mają kilkanaście tysięcy kursantów.

Zamówienie

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła: 59.00 PLN

37.00

PLN

59.00

PLN

Zamów

Copyright © leslawniemczyk.pl